Sofia

Sofia

Sofia znaczy mądrość.
Sofia means wisdom.

Dotarłem do stolicy Bułgarii, Sofii. Miasto, jest położone niezwykle ciekawie w bezpośrednim sąsiedztwie wysokich gór, pokrytych o tej porze roku śniegiem. Dojazd do tak dużego miasta robi wrażenie też z innego powodu. Bułgaria jest krajem słabo zaludnionym, w którym przeważają duże połacie lasów i pól uprawnych. Dominującym kolorem jest wszechobecna zieleń. Architektura Sofii to eklektyczna mieszanka historycznej zabudowy i socrealistycznych gmachów, doprawiona znanymi nam blokowiskami z wielkiej płyty. Miasto jest zakorkowane, a kierowcy niecierpliwi. Zawsze chętni do poczęstowania Cię klaksonem, kiedy zamarudzisz na światłach te pół sekundy. W mieście dużo jest akcentów rosyjskich, nie tylko ze względu na komunistyczną przeszłość. Bułgarzy byli bardzo wdzięczni Rosji Carskiej za wybawienie ich od trwającej czterysta lat okupacji tureckiej. Stąd też największa katedra nosi imię Aleksandra Newskiego. Niedaleko stoi też pomnik cara Mikołaja I. Sofia leży na bogatych złożach wód mineralnych. O ile w przeszłości były one mocno wykorzystywane, o czym świadczą liczne budowle, obecnie nie ma w stolicy Bułgarii ani jednego miejsca gdzie można by się wykąpać.


Miasto jest mocno wiekowe. Uważa się, że jest zamieszkane nieprzerwanie od 6 tysięcy lat. Niektóre źródła mówią nawet o 7 tysiącach lat. W czasie swojej długiej historii nosiło kilka nazw. Poczynając od trackiego Serdica, wywodzącego się od trackiego plemienia Serdów, poprzez Ulpia Serdica pod panowaniem rzymskim, Triadica (od Świętej Trójcy) w okolicach 5 wieku. Następnie, w średniowieczu, nosiło nazwę Sredec, ze względu na środkowe położenie na półwyspie bałkańskim. Obecna nazwa miasta pochodzi od świątyni 'Hagia Sofia', a nie jak się powszechnie uważa, od świętej Zofii. 'Hagia Sofia', to po grecku 'święta lub boża mądrość'.

I’ve arrived at Sofia, Bulgarian capital. The city is situated picturesquely in the vicinity of the high mountains, covered wit snow this time of the year. Reaching the big city amazed my for other reason as well. Bulgaria is not very densely populated country. Most of the time you pass large swathes of lush green forests or fields. So the dominant colour is green. Sofia’s architecture is an eclectic mix of historical, medieval buildings and huge socrealistic edifices. All that spiced up with large blocks of flats made out of the prefabricates from the communist period. The city is pretty badly jammed with cars and drivers are impatient. They will honk at you if you miss the green light just by a fraction of a second and sometimes without any reason at all. There is a lot of Russian accents in the city. Not only because of the communist regime but also because Bulgarians are grateful for ending 400 years of Ottoman rule by tsar Nicholas I. That’s why the biggest cathedral in town is named after a Russian saint Nicholas Nevsky. Nearby you can see a statue of Tsar Nicholas the First on a horse. There’s a lot of mineral springs underneath Sofia. In the past they were used heavily as you can tell by the historical baths buildings. Regrettably, nowadays you can’t find a single place in the city to take a bath in.


The city is very old and has been inhabited for over 6.000 years. Some say it may be even older. During it’s history it had many names. Starting with Serdica, after a tracian tribe of Serds, through a roman name of Ulpia Serdica and Triadica derived from a Holy Trinity around 5 AD. In the medieval times it was called Sredec which is a name for ‘middle’, because of it’s central position on a balkan peninsula. Current name derives from a temple of ‘Hagia Sofia’, contrary to a popular belief that it’s named after the Saint Sofia. ‘Hagia Sofia’ is greek for ‘Holy wisdom’. Locals pronounce it with stress on ‘o’ not like a female name stressed over ‘i’.

Previous Post Next Post